Бусад мэдээ

МИНИ ЗАХЫГ ХУВЬЧИЛНА

[2014-07-09 09:34:01]

Улаангом сумын 3-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах Хүнсний худалдааны "Мини зах"-ыг / 206 520 978 / хоёр зуун зургаан сая таван зуун хорин мянга есөн зуун далан найм / төгрөгөөр үнэлэн менежментийн үр дүнг харгалзан хувьчилна.

Тендерт оролцох хүсэлтээ илэрхийлэх

Монгол улсын болон гадаадын төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоогүй хуулийн этгээд, /буюу менежментийн баг /

Тендерт оролцох хүсэлтээ илэрхийлэх

Монгол улсын болон гадаадын төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоогүй хуулийн этгээд, /буюу менежментийн баг / дангаараа, эсвэл хамтарсан хэлбэрээр тендерт оролцож болно. Хамтарсан хэлбэрээр оролцох тохиолдолд тэдгээрийн хооронд хамтран оролцох тухай гэрээ байгуулсан байна.

1. Өргөдөл;

2. Хүсэлт гаргагчийг төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг зурсан “Нууцыг хадгалах гэрээ”;

3. Буцааж төлөгдөхгүй нөхцөлтэй 80 000 /наян мянган/ төгрөгийн тендерийн хураамж төлснийг нотлох баримт;

4. Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг томилсон тохиолдолд түүнд зохих журмын дагуу олгосон итгэмжлэл;

5. Хүсэлт гаргагчийн тухай танилцуулга.

Тендерийн хураамж болох 80 000 /наян мянган/ төгрөгийг Төрийн сан дахь Орон нутгийн өмчийн  сангийн 150051401 тоот  дансанд шилжүүлнэ. Хэрэв өргөдөлд тендерийн хураамж төлсөн баримтыг хавсаргаагүй тохиолдолд өргөдлийг хүлээн авсанд тооцохгүй.

Тендерт оролцох хүсэлтээ илэрхийлсэн өргөдлийг 2014 оны 07 дугаар  сарын 28-ны өдрийн (Улаангомын цагаар) 16.00 цагаас  өмнө ИТХ-ын ажлын албанд ирүүлнэ.

Хувьчлах хөрөнгийг газар дээр нь очиж үзэж болох бөгөөд хувьчлалын журам, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг аймгийн ЗДТГ-ын 213 тоот өрөө болон 70452828 тоот утасаар тодруулж болно. /ажлын цагаар/

Бусад мэдээ

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах