• Бүтэц, зохион байгуулалт

  • Хурлын хороод

Буцах

Иргэд болон нутгийн удирдлага, бусад байгуулагатай харилцах хамтын ажиллагааны асуудал эрхэлсэн хороо

Дарга               С.Амраа
Орлогч дарга   Б.Гомбосүрэн
Гишүүд            Ч.Чимэд
                         Ш.Цэдэнбал
                         Б.Зулбаяр
                         Д.Даваасүрэн
                         Д.Нэргүй

Буцах

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах