• Бүтэц, зохион байгуулалт

  • Хурлын хороод

Буцах

Ажил эрхлэлт, иргэдийн орлогийг нэмэгдүүлэх үйлдвэрлэл дэд бүтэцийг хөгжүүлэх асуудал эрхэлсэн хороо

Дарга             Д.Ганболд
Орлогч дарга С.Баяржаргал
Гишүүд          М.Ганбаатар
                      Б.Цэцээ
                      Б.Нямсамбуу

                      Э.Цасчихэр

                      Т.Эрдэнэбат

                      Х.Нямаа

              


Буцах

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах