• Бүтэц, зохион байгуулалт

  • Хурлын хороод

Буцах

Байгаль орчин, экологийн тэнцвэртэй аюулгүй байдлын асуудал эрхэлсэн хороо

Дарга             Э.Баатарсан

Орлогч дарга  М.Батцэнд

Гишүүд          Э.Ванчинхүү

                             Л.Арцанхүү

                      Т.Нямсамбуу

                      М.Рагчаа

                      Д.Нямсамбуу

Буцах

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах