• Бүтэц, зохион байгуулалт

  • Хурлын хороод

Буцах

Хүн амын эрүүл бүтээлч хөдөлмөрлөх орчин бүрдүүлэх, нийгмийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн хороо

Дарга                   1. Ц.Алимаа

Орлогч дарга   2..Алтансүх

Гишүүд           З.Цэрэнхүү

                               4. Д.Наранцэцэг

                               5. Б.Чулуунбат

                               6. Д.Ванчинхүү

Буцах

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах