• Нээлттэй мэдээлэл

  • Тогтоол шийдвэр

Бусад мэдээ

Эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах журам

Дэлгэрэнгүй

[2014-10-07 11:29:40]

 

 

2014 оны 7сарын 3                               дугаар А/107                                                  Улаангом

 

ТОГТООЛ

 

 

Эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах журмын

 шинэчилсэн найруулгыг батлах тухай

 

        Иргэний хуулийн 197 дугаар зүйл, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 14, 28, 29, 31, 38-45, 74-81 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ НЬ:

 

1.     “Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах журам”-ын шинэчилсэн найруулгыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.     Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулсан аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 89 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

3.     Энэ тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг ИТХ-ын Ажлын албаны дарга /Б.Оюунбат/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

 

ДАРГА                                 Ч.ЧИМЭД

Бусад мэдээ

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах