• Нээлттэй мэдээлэл

  • Тогтоол шийдвэр

Бусад мэдээ

Орон нутгийн өмчийн сангийн журам

Дэлгэрэнгүй

[2014-10-07 11:42:51]

 

ТОГТООЛ

 

 

Орон нутгийн өмчийн сангийн  журмын

шинэчилсэн найруулгыг батлах

 

 

         Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйл, Төсвийн тухай хуулийн  64 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ НЬ:

1.    “Орон нутгийн өмчийн сангийн журам”-ын шинэчилсэн найруулгыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.    Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулсан аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 60 дугаар тогтоолын 2-р хавсралтаар батлагдсан журмыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

3.    Энэ тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг ИТХ-ын Ажлын албаны дарга /Б.Оюунбат/-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

ДАРГА                                 Ч.ЧИМЭД

Бусад мэдээ

  • Хамгийн сүүлд

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

Тайлан

Тэргүүлэгчид

Төлөөлөгчид

Сумдууд

Утасны жагсаалт

Иргэний танхим

.....

Та аймгийн ИТХ-ын ажлыг үнэлнэ үү

Үр дүнг харуулах